Virksomhedsopgave

Opgave
Den studerende udarbejder en rapport, der tager udgangspunkt i en aktuel procesoptimering for uddannelsesvirksomheden. Der gennemføres en analyse og en vurdering af problemstillingen og opstilles et oplæg til handlingsplan. Det er vigtigt at der afsættes tid i virksomheden, således at den studerende har mulighed for at fordybe sig i problemstillingen og løsningen deraf.

Formål
Den studerende skal arbejde med en konkret opgave, som er relevant for virksomheden. Herudfra skal den studerende tilegne sig indsigt i selv at indsamle og bearbejde informationer og herudfra udarbejde et beslutningsoplæg til virksomheden. Rapporten skal således bidrage både til den studerendes og til virksomhedens udvikling.

Omfang
Rapporten skal have et omfang på 15-20 sider, incl. problem-formulering, afgrænsning, metode og afslutning/ konklusion.

Tidsplan  
Opgaven udarbejdes på 2. semester af uddannelsen efter følgende fremgangsmåde:

1.     Diskussion af emne med uddannelsesvirksomheden: Frem til medio februar.

2.     Udarbejdelse af problemformulering: Afleveres primo marts.

3.     Indsamling af informationer

4.     Analyse og bearbejdning af data

5.     Udarbejdelse af rapport

6.     Aflevering af opgave til vejleder, 1. juli
7.     Gennemgang af rapporterne individuelt med deltagelse af uddannelsesvirksomheden sept. /okt.

Evaluering

Rapporterne gennemgås med vejleder, og problemstillingen diskuteres. Praktikvirksomheden deltager i præsentation og eksamination, som foregår på skolen.

Opgaven vurderes herefter, og der gives en karakter. I tilfælde af, at en opgave bedømmes ikke-bestået, skal opgaveløser udarbejde en ny rapport, omarbejde dele af rapporten eller udarbejde et tillæg efter vejleders anvisninger.

Eksempler på emner til virksomhedsopgaven:

 • En beskrivelse og analyse af virksomhedens markedsføringsaktiviteter.
 • En konkurrentanalyse for markedet for brugte biler.
 • Rentabiliteten ved en påtænkt investering i et vaskeanlæg.
 • Analyse, samt forslag til forbedring af indtjeningen på værkstedet.
 • Omkostnings- og indtjeningsanalyse analyse over salget af brugte biler, på mærker, modeller og årgange.
 • Etablering af et internt informationssystem til markeds- og konkurrent overvågning.
 • Udarbejdning af designmanual for den samlede virksomhed.
 • Kompetenceafklaring af medarbejdernes ressourcer, udvikling af medarbejder udviklingssamtale materiale, efteruddannelse og kursus planlægning.
 • Strategiske/taktiske oplæg vedr. nye markeder, nye samarbejdsformer, nye produkter etc.
 • Implementering/udvikling af CRM systemer.
 • Gør virksomheden klar til f.eks. ISO certificering.

Finn Rolighed, 1. marts 2016

%d bloggers like this: